Üdv. vásárláshoz jelentkezzen be!

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - WWW.EQUINEPRODUCTS.HU

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Apex-MM Tanácsadó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2093 Budajenő, Patics u. 10. adószáma: 12107685-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-154403 a továbbiakban: Szolgáltató) és az Apex-MM Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. A Szolgáltató adatai:

 • Székhely: 2093 Budajenő, Patics u. 10.
 • Fióktelep: 1027 Budapest, Fő u. 92. II/3.
 • Levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 92. II/3.
 • Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: lásd 1.1 pont
 • Telefon: +36 1 401-0808
 • Fax: +36 1 401-0806
 • Képviselő: Bodorics István ügyvezető
 • Adószám: 12107685-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-154403
 • Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-77906904
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142415/2018.
 • E-mail: /
 • Honlap: www.apex-mm.hu / www.equineproducts.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága nyilvántartási száma: HU 13 2 00142

1.1   Ügyfélszolgálat elérhetősége:

 • Iroda helye: 1027 Budapest, Fő u. 92. II/3.
 • Nyitvatartási ideje: munkanapokon 8:00-15:00
 • Telefon: +36 1 401-0808
 • Fax: +36 1 401-0806
 • Internet cím: www.equineproducts.hu
 • E-mail:

2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.equineproducts.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a 2013 évi V. törvény (PTK) és a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szabályozza.  A rendelet elérhető a következő weboldalon: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus, telefonon, e-mailben, postai úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerződés létrejöttének évét követő ötödik év december 31-ig megőrzi.

3. Regisztráció

3.1. A regisztráció a Weboldal minden oldalán található „Belépés / Regisztráció” menüpont alatt történhet az alábbi (kötelező) adatok megadásával:

- személyes adatok (regisztrációhoz):

 • Név
 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • Jelszó megerősítése
 • E-mail cím
 • E-mail cím megerősítése

- vásárlói adatok (számlázás):

 • Cégnév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • Telefon
 • Fax (nem kötelező)

- vásárlói adatok (szállítás) - ha nem egyezik a számlázási címmel:

 • Cégnév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • Telefon
 • Fax (nem kötelező)

A regisztráció a Szolgáltató által az Ügyfél e-mail címre küldött elektronikus levélben található megerősítéssel (érvényesítés után) válik érvényessé.

3.2. A regisztráció során a Szolgáltató egyéb, az Ügyfél fogyasztói szokásaira irányuló, illetve marketingkérdéseket is feltehet. Ezen kérdések megválaszolása nem kötelező, a regisztrációnak nem feltétele. Azonban a kérdések megválaszolásával az Ügyfél egyértelműen hozzájárul ezen adatainak piackutatási, üzletszerzési célra történő felhasználásához. Ezen hozzájárulását az Ügyfél bármikor visszavonhatja a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben vagy postai úton.

3.3. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Adataim” menüpont alatt.  Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követő munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

3.4. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson, illetve a 3.2. pont szerinti piackutatáson, üzletszerzésen kívül más célra nem használja fel. Előbbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, telefonszám) átadása, az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybevett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.

3.5. A nem aktív regisztrációkat az utolsó belépéstől számított 365 nap után Szolgáltató törli.

3.6. A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Ügyfél regisztrációját törölni.

3.7. A Webáruházba való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.

4. A szerződés tárgya

4.1. A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik.  A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.

4.2. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.

4.2. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól.

Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

5. A megrendelés

5.1. Bár a Webáruházat bárki látogathatja, megrendelést csak regisztrált ügyfél adhat (lásd jelen ÁSZF 3. pontja). A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszajelzéssel válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Szolgáltató minden esetben e-mailt küld a rendelésről, amely tartalmazza a fizetendő összeget (adóval növelt), a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. Szolgáltató visszaigazolás e-mailt a várható teljesítés időpontjának figyelembevételével legkésőbb a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül köteles megtenni. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.

5.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Rendelés és szállítás” menüpont alatt olvashatók.

6. Fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek:

 • személyesen készpénzzel áruátvételkor a „Kapcsolatok” menüpont, „Személyes áruátvétel” alatt található helyszínek valamelyikén
 • utánvétel: fizetés készpénzzel a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor;
 • banki átutalás: a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban ill. az ehhez kapcsolódó Díjbekérő-ben megadott összeget kell előre, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont).

A fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.

6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

7. Szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 10 munkanap.

7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.

7.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi.

7.4. A kiszállítást a Sprinter futárszolgálat végzi az ország területén, mellyel szerződéses kapcsolatban állunk. A futárszolgálat adatai:

 • Cégnév: SPRINTER Csomag és Logisztika
 • Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
 • Telefon: +36 1 347-3000
 • Fax: +36 70 900-8123
 • Adószám: 12263840-4-43
 • Csoportos adószám: 17780601-5-44
 • Közösségi adószám: HU17780601
 • Cégjegyzékszám: 01-09-660447
 • Bankszámlaszám: 13100007-02509230-00233489
 • E-mail:

 7.5. A szállítási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza, melyek az ország egész területére érvényesek:

Súly határ Nettó Ft ÁFA Ft Bruttó Ft (Fizetendő)
5 kg-ig 2.090,- 564,- 2.654,-
5-10 kg 2.190,- 591,- 2.781,-
10-20 kg 2.790,- 753,- 3.543,-
20-30 kg 3.850,- 1.040,- 4.890,-
30 kg fölött

4.600,-

1.242,- 5.842,-

 

7.6. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

7.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

7.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.

8. Elállás joga, módja, következményei

8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében az Ügyfél a szerződéstől  tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási jogát a rendelés kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a visszaigazolást, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a rendelés kézhezvételének napjától számított tizenkét hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha a visszaigazolás kézhezvételére a rendelés kézhezvételének napjától számított tizenkét hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tizennégy nap elteltéig az Ügyfél akkor is elállhat, ha a rendelés kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított tizenkét hónapból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra. Elállási jogát az Ügyfél a Szolgáltatónak küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő visszaküldésével gyakorolhatja.

8.2. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által a rendelésért kifizetett összeget a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél részére visszafizetendő összegből Szolgáltató jogosult az ésszerű adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a rendelést postai úton vagy futárszolgálattal  vagy személyesen juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelés visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át.

Visszaküldés címe: Apex-MM Kft. 1027 Budapest,  Fő u. 92. II/3. Nyitvatartási idő: munkanapokon 8:00-15:00

A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29§(1) bekezdés „e” pontjában meghatározottak esetén:

„olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

8.4. Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

9. Garancia, szavatosság

9.1. Mivel a Webáruházban forgalmazott termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért ezekre a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal.

9.2. A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

9.3. Amennyiben a termék(ek) átvételét követően, de nyolc munkanapon belül derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minoségű, úgy az Ügyfél kérheti a hibás termék kicserélését. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában erre a Szolgáltató figyelmeztet. A csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegű csere az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár. Kivételt képez ez alól a hibás termék visszajuttatása Szolgáltatóhoz. Ennek a költsége az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Iroda helye: 1027 Budapest,  Fő u. 92. II/3.
 • Nyitvatartási idő: munkanapokon 8:00-15:00
 • Telefon: +36 1 401-0808
 • Fax: +36 1 401-0806
 • Internet cím: www.equineproducts.hu
 • E-mail:

A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi emial-ben.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett muködő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím:
 • Telefon: +36 1 488-2131
 • Fax: +36 1 488-2186
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

11.3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 5. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére Felek kikötik a Budapesti, illetve ennek hatásköri hiánya esetén a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Elérhetőségeink

 • Tel.: +36 1 401-0808
 • Fax: +36 1 401-0806
 • Kapcsolat

Bejelentkezés

Felhasználói regisztráció

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Bővebb információ...